รายละเอียด การทำแบบสอบถาม

ขั้นตอนการทํารายงานกลุ่ม (10 คะแนน)

1.ออกแบบข้อคําถามให้ตรงกับเรื่องที่จะสํารวจไม่เกิน 10 ข้อ
สัปดาห์ที่ 3 นำคำถามที่ออกแบบมาให้อาจารย์ตรวจสอบ
สัปดาห์ที่ 4 พิมพ์แบบสอบถาม ในกระดาษ A4 จํานวน 30 ชุด นํามาให้อาจารย์ตรวจสอบ

2.นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําสํารวจ และ นําแบบสอบถามที่เก็บแล้วมาให้อาจารย์ตรวจสอบภายใน สัปดาห์ที่ 5

3. นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาคํานวณค่าต่าง ๆ ดังนี้
    -ใช้ค่ากลางเหมาะสมกับข้อมูล และคํานวณค่ากลางได้ถูกต้อง
    -คํานวณค่าเฉลี่ย  และค่าฐานนิยม (ไม่ต้องคํานวณ ค่ามัธยฐาน)
    -คํานวณค่าร้อยละ
    -มีตาราง อย่างน้อย 1 ตาราง
    -มีแผนภูมิรูปกราฟไม่ตํ่ากว่า 2รูป

4. ส่งรายงานที่เป็นรูปเล่ม พร้อมการคํานวณให้อาจารย์ตรวจสอบภายใน สัปดาห์ที่ 6

5. ทํา power point เพื่อเตรียมตัวรายงานหน้าห้องเรียนใน สัปดาห์ที่ 7

หมายเหตุ การคํานวณค่าต่าง ๆ จะใช้โปรแกรมใดช่วยคํานวณก็ได้ หรือใช้เครื่องคิดเลขในการคํานวณก็ได้


การพิจารณาให้คะแนนรายงาน 10 คะแนน
                                                     
1. คะแนนความถูกต้อง ครบสมบูรณ์ครบทุกหัวเรื่องตามข้อกําหนด ของรายงาน       5 คะแนน

2. คะแนนการรายงานในห้องเรียน                                                            2 คะแนน
    - พิจารณาจากรูปแบบการรายงาน การเตรียมตัว การทําpower point 
    - การตอบคําถามจากอาจารย์ และจากเพื่อน ๆ ของสมาชิกในกลุ่ม
    -สัปดาห์ที่ 4 ส่งแบบสอบถาม
    -สัปดาห์ที่ 5 ส่งแบบสอบถามที่เก็บแล้ว จํานวน 30 ชุด นํามาให้ครูตรวจสอบในห้องเรียน
    -สัปดาห์ที่ 6 ส่งรายงานเป็นเล่มสมบูรณ์เพื่อให้ครูตรวจสอบ

3. ส่งงานที่กําหนดตรงเวลา                                                                    2 คะแนน

4. ความน่าสนใจของเรื่องที่ทําสํารวจ โดยพิจารณาจาก เพื่อน ๆ ในห้องฟังหรือไม่     1 คะแนน

ตัวอย่าง
ĉ
Jantima Bouphan,
Sep 11, 2013, 8:02 PM
Comments