แผนการสอนแผนการสอน


รายวิชา        ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
                   GE112: Information Technology and the Future World

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
        เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ เข้าใจความหมายและการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชลทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

สื่อการสอน
        1. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
        2. สไลด์
        3. คลิปวีดิโอ

กิจกรรม
        1. การบรรยาย
        2. กิจกรรมกลุ่ม
        3. ทำรายงานกลุ่ม และ รายงานแยกรายบุคคล

หลักเกณฑ์และการวัดผล
        1. คะแนนเข้าห้องเรียนโดย เช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น    (12 สัปดาห์)      12  คะแนน
        2. เก็บคะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม                                        60  คะแนน
        3. การนำเสนอ และการทำรายงานสำรวจเรื่องที่นักศึกษาสนใจ                    10  คะแนน
        4. การทำรายงานรายบุคคล    และการทำแบบทดสอบรายบุคคล                  18  คะแนน
                                                                    รวมคะแนนเต็ม                100  คะแนน