ตาราง และกิจกรรม

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

กิจกรรม

การประเมินผล

1

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ   บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

5 %

2

ความหมายของคำว่าสถิติ   การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน  การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง  และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ

 

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ

(เริ่มทำรายงานกลุ่ม เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาต้องส่งหัวข้อรายงานภายในสัปดาห์ที่ 2)

5 %

3

การคำนวณร้อยละ การใช้เงินในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของการออมเงิน

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ

(นักศึกษาส่งแบบสอบถามในเรื่องที่ทำสำรวจ)

5 %

4

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Hardware และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อ และใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ลักษณะและประเภทของ Software การเลือกใช้ Software ให้เหมาะกับประเภทของงาน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ
(นักศึกษาส่งแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย จำนวน 30 ชุด )

5 %

5

แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

(นักศึกษานำข้อมูลที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามมาให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง)

5 %


6

วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

(ส่งรายงานกลุ่มการทำสำรวจฉบับสมบูรณ์)

5 %

7

Present ผลของการทำสำรวจทุกกลุ่ม

รูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน

10 %

8

สอบกลางภาค (วิชาอื่น)

วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค

นักศึกษาค้นคว้าทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง เพื่อหาหัวข้อเรื่องทำรายงานแยกรายบุคคลเพื่อนำมาแจ้งหัวข้อในสัปดาห์ที่ 9

 

9

กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

 

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

(เริ่มทำงานกลุ่ม สร้าง Model นวัตกรรมในโลกอนาคต โดยสร้างจากวัสดุธรรมชาติ ส่งModel และนำเสนอในสัปดาห์ที่ 11)

5 %

10

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

5 %

11

เทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้า  การขนส่งมวลชน และเทคโนโลยียานยนต์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

ส่ง Model นวัตกรรมในโลกอนาคต และ นำเสนอ Model นวัตกรรมในโลกอนาคต   ทุกกลุ่ม

5 %


12

วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน

 

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

(เริ่มทำงานกลุ่ม โดย ทำ CD หรือ Story Board เกี่ยวกับเกมดี และ ไม่ดี ส่งผลงาน และนำเสนอหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่ 13)

5 %

13

ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี การเล่นเกมตลอดจนการใช้แหล่งบันเทิงต่างๆ ที่มีในโลกปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ ในทางที่ผิด แนวโน้มของสิ่งบันเทิงดิจิตอลในโลกอนาคต

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ
ดูวีดิโอ

ส่งผลงาน และนำเสนอ CD หรือ Story Board หน้าห้องเรียน

5 %

14

ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิดสึนามิ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

กิจกรรมในห้องเรียน
ถาม-ตอบ

ดูวีดิโอ

(นักศึกษาส่งเล่มรายงานรายบุคคลฉบับสมบูรณ์ (8 คะแนน))

5 %


15

นักศึกษาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับรายงานรายบุคคล (10 คะแนน)

ในแต่ละ Section ออกแบบทดสอบเอง โดยสอบเป็นกระดาษ และสอบแยกรายบุคคล

10 %