เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอ และรายงานเล่ม

รายงานกลุ่ม การทำสำรวจ (รวม 10 คะแนน)

    1. คะแนนความถูกต้อง ครบสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของรายงาน                                5 คะแนน

ซึ่งในรายงานต้องมีการคำนวณค่าต่าง ๆ ดังนี้

*ใช้ค่ากลางเหมาะสมกับข้อมูล และคำนวณค่ากลางได้ถูกต้อง

*มีค่าเฉลี่ย   และค่าฐานนิยม

*มีค่าร้อยละ

*มีตารางอย่างน้อย 1 ตาราง

*มีแผนภูมิรูปกราฟไม่ต่ำกว่า 2 รูป

    2. คะแนนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน                                                                       2 คะแนน

* พิจารณาจากรูปแบบการนำเสนอ การเตรียมตัว การใช้สื่อในการนำเสนอที่น่าสนใจรูปแบบใดก็ได้ 

* การตอบคำถามจากอาจารย์ หรือเพื่อนในชั้นเรียน                                    

    3. ส่งงานที่กำหนดตรงเวลา                                                                                  2 คะแนน

*สัปดาห์ที่ 2 ส่งหัวข้อการทำสำวจ

*สัปดาห์ที่ 3 ส่งแบบสอบถาม

*สัปดาห์ที่ 4 ส่งแบบสอบถามที่เก็บแล้ว จำนวน 30 ชุด นำมาให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบในห้องเรียน

*สัปดาห์ที่ 5 นักศึกษานำข้อมูลที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามมาให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง

*สัปดาห์ที่ 6 ส่งรายงานเป็นเล่มสมบูรณ์ให้อาจารย์ผู้สอน

    4. ความน่าสนใจของเรื่องที่ทำสำรวจ                                                                      1 คะแนน

            *พิจารณาจากความตั้งใจฟังของเพื่อนในชั้นเรียน

 รายงานรายบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นักศึกษาสนใจ (รวม 18 คะแนน)  มีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้

    1.       ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของเนื้อหา ความทันสมัย  ความเรียบร้อย  การจัดรูปแบบของรายงาน การ proof อักษรถูกต้อง และไม่ copy จาก website มา paste มีการสรุปเนื้อหา  มีรูปแบบตามรายงานทั่วไป และมีบรรณานุกรมครบถ้วน                  6 คะแนน

    2.       ความตรงต่อเวลา (การส่งหัวข้อเรื่อง และส่งรายงานเล่มภายในเวลาที่กำหนด)                   2 คะแนน

    3.       การทำแบบทดสอบด้วยกระดาษแยกรายบุคคล โดยถามเกี่ยวกับรายงานรายบุคคลที่นักศึกษาทำ เป็นข้อสอบเขียนและ สอบในสัปดาห์ที่ 15          10 คะแนน

 

หมายเหตุ 1. ถ้านักศึกษาไม่ส่งรายงานเล่มจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และถ้าไม่มาสอบตามวันเวลาที่อาจารย์นัดหมายจะไม่มีการมาขอสอบก่อน หรือ หลัง นอกจากมีเหตุอันควรเท่านั้น
2. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่  และ แต่งกายนักศึกษามาเข้าสอบ