อาจารย์ผู้สอน

(สำหรับ Section 1481)

  อ.จันทิมา  บัวผัน
 E-mail : jantima.b@bu.ac.th
  อ.ปีย์  ชื่นชูผล
  E-mail : pee.c@bu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ติดต่อ
02-902-0299 ต่อ 2620

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ติดต่อ
02-902-0299 ต่อ 2620